Pravidla spotřebitelské soutěže: Adventní soutěž

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže konané v České republice. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků. 

1. Zadavatelem soutěže je společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem: Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 18824706 , DIČ: CZ18824706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 1132 (dále jen „zadavatel“). 

Organizátorem soutěže je společnost BETTER MARKETING, s.r.o., sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ: 26964732, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136761 (dále jen „organizátor“).

 2. Soutěž bude probíhat v termínu od 27. listopadu 2020 12:00:00 hod. do 21.prosince 20020 12:00:00 hod. včetně (dále jen „doba trvání soutěže“) na území celé České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 3. Účastnit soutěže se může pouze fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, s trvalým pobytem na území České republiky, která bude mít po celou dobu trvání, a dále i vyhodnocení soutěže aktivní autentický profil na sociální síti Facebook a splní dále uvedené podmínky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“). 

4. Účastník, se zapojí do soutěže tak, že: 

● se přihlásí do svého profilu na sociální síti Facebook, 

● je fanouškem Facebook stránky Rosalgin, 

● všem 4 soutěžním příspěvkům na profilu Rosalgin dá „To se mi líbí“, 

● pod všechny 4 soutěžní příspěvek odpoví do komentářů na soutěžní otázku 

Soutěžící se může zapojit do soutěže pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Facebook, splňujícím pravidla Facebooku, a to jen jedenkrát po celou dobu jejího trvání. Identifikátorem soutěžícího je jeho osobní Facebook profil. Vyhrát v soutěži tak může konkrétní soutěžící pouze jednou. 

5. Zadavatel a organizátor si dále vyhrazují právo vyloučit ze soutěže příspěvky vulgární, zesměšňující, rasistické, odporující dobrým mravům, jakýmkoliv způsobem porušující či ohrožující obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo které budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, obsahující náboženský nebo politický podtext, nebo mající jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Ze soutěže budou bez dalšího varování vyřazeni všichni soutěžící, kteří nesplní podmínky účasti v soutěži uvedené v těchto pravidlech soutěže, a dále pak ti soutěžící, jejichž příspěvky budou v rozporu s výše a níže uvedenými pravidly soutěže. Zadavatel i organizátor si vyhrazují právo po celou dobu trvání soutěže (a i po jejím skončení) hodnotit, zda po dobu konání soutěže nedochází (nedošlo) k porušování pravidel soutěže. Zjistí-li nebo bude-li se organizátor či zadavatel jen domnívat že existuje jakékoli podezření na porušení pravidel soutěže, je jak organizátor, tak i zadavatel oprávněn bez další výzvy soutěžícího vyřadit ze soutěže. 

6. Výhrou v soutěži je: 

10x sada obsahující:

  • 1x růžový ručník s logem Rosalgin
  • 1x plátěná taška s růžovým nápisem Je to EASY
  • 1x plastová růžová kosmetická taštička s bílým potiskem loga

Výhru uvedenou výše získá 10  soutěžících, kteří do komentářů pod každý ze 4 soutěžních příspěvků odpoví na soutěžní otázku:

  1. příspěvek:  “Najděte si sama pro sebe 30 minut volného času. Jak budou vypadat?”
  2. příspěvek: “Udělejte si radost a kupte si dárek jen sama pro sebe. Jak bude vypadat?”
  3. příspěvek: “Uvařte si, nebo objednejte si své oblíbené jídlo. Co to bude?”
  4. příspěvek: “Splňte něco, co už hodně dlouho odkládáte. Do čeho se pustíte?”

O výhercích rozhodne zadavatel soutěže způsobem uvedeným níže. 

V případě, že se nepodaří v rámci vyhodnocení soutěže rozdělit všechny do soutěže vložené výhry, např. pokud se do soutěže nezapojí dostatečný počet soutěžících, kteří a/nebo jejichž příspěvky by splnili veškeré podmínky této soutěže, tak výhry, jež nebude z tohoto důvodu možné udělit, se nepředají, a propadají zadavateli soutěže, který jediný je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití. 

7. Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem: 

Zadavatel společně ve spolupráci s organizátorem vybere ze soutěžních odpovědí 10 výherních. Kritériem rozhodování bude zejména dodržení podmínek soutěže a originalita v uchopení tématu. 

Vítěze soutěže zveřejní organizátor soutěže v komentářích u soutěžního příspěvku na facebookové stránce Rosalgin. Poté organizátor kontaktuje vítěze prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, kde je informuje o výhře a jejím předání. 

8. Výherce je povinen do 3 dnů od odeslání výše popsané informační zprávy o výhře doručit zadavateli odpověď na předmětnou informační zprávu o výhře na  kristyna.kounkova@angelinipharma.com, ve které je zároveň povinen uvést své jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo. 

9. Zadavatel ani organizátor nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. 

10. Pravidla soutěže respektují pravidla sociální sítě Facebook. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytují účastníci Facebooku. Zapojením se do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány zadavateli soutěže, nikoliv Facebooku. 

11. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit, předat, přidělit konkrétnímu výherci, bez zavinění na straně organizátora (nebo zadavatele) či výherce nezašle ve stanovené lhůtě svou odpověď na informační e-mail s uvedením celého jména, platné e-mailové adresy, adresy pro doručení výhryj a telefonního čísla, propadá tato výhra zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 

12. Zapojením se do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a prohlašuje, že se s pravidly řádně seznámil, pravidlům zcela rozumí a jeho souhlas je informovaný a dobrovolný. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany zadavatele i organizátora soutěže) a to v rozsahu jméno a příjmení a údaje z profilu soutěžícího na sociální síti Facebook související se soutěží, dále u výherců také jejich e-mailová adresa a telefonní číslo. 

Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou správcem z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 1 roku. Po těchto lhůtách budou poskytnuté osobní údaje vymazány. 

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je zadavatel a zpracovatelem organizátor.

 Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 má soutěžící právo: 

● požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje o něm zpracovává 

● vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, blokovat nesprávné a omezit jejich zpracování, 

● požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy správce, 

● právo na přenositelnost údajů 

Námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy včetně naplnění práv subjektů údajů ve smyslu ochrany osobních údajů může soutěžící podat na adrese správce: Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem: Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno nebo na emailové adrese:  kristyna.kounkova@angelinipharma.com. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat podnět. 

Na zpracování poskytnutých osobních údajů účastníků se vedle zadavatele a organizátora mohou podílet dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. 

13. Výhry v soutěži představují dobrovolné jednostranné plnění zadavatele, ke kterému by jinak nebyl povinen, výhry v soutěži ani účast v soutěži nelze vymáhat právní cestou, ani nelze po zadavateli, organizátorovi či osobách, se kterými organizátor při zajištění a organizaci soutěže spolupracuje, požadovat či vymáhat alternativní plnění. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Reklamace výher je vyloučena. 

14. Zadavatel ani organizátor soutěže nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům účastí v soutěži či s užíváním výher. 

15. Zadavatel ani organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. 

16. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách a záležitostech týkajících se této soutěže, vč. posouzení soutěžních příspěvků. Pouze zadavatel (popř. jím určená osoba) je oprávněn rozhodnout o konečném pořadí účastníků soutěže, a tedy i o výhrách v soutěži. 

17. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci (a osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) zadavatele, organizátora soutěže a všech společností podílejících se na organizaci soutěže, jakož i osoby jim blízké dle občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném) uvedených společností, nebo osoba jim blízká, výhra nebude předána. Stejně tak výhra nebude předána v případě, že organizátor nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Taková výhra nebude předána a propadá ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. 

18. Pravidla soutěže jsou uveřejněna v dokumentu “Pravidla spotřebitelské soutěže: Adventní soutěž“ na facebookové stránce Rosalgin Poznámky. Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Zadavatel soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na stejných místech jako původní znění pravidel. 

19. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

V Brně, dne 26.11. 2020